روزگاری مردم دنیا دلشان درد نداشت

هر کسی غصه ی اینکه چه می کرد نداشت

چشمه ی سادگی از لطف زمین می جوشید

خودمانیم ....

زمین این همه نامرد نداشت