آسمان آرام http://asemanearam.mihanblog.com 2020-07-02T06:54:56+01:00 text/html 2011-04-17T11:23:22+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری ... http://asemanearam.mihanblog.com/post/39 <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><FONT color=#ffffff><FONT color=#ffffff>درفصل تگرگ</FONT> </FONT>عاشقت میمانم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; با <FONT color=#ffff00>ریزش برگ</FONT> عاشقت میمانم</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl>هر چند تبر به ریشه ام میکوبی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;تا لحظه مرگ عاشقت میمانم . . .</P> <P style="TEXT-ALIGN: center" dir=rtl><IMG src="http://www.sarnevesht.net/Deklame/12-Zahre-Hasrat/ax-Zahre-Hasrat.jpg" width=391 height=304></P> text/html 2011-02-06T08:01:42+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری هیچ وقت... http://asemanearam.mihanblog.com/post/38 <SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black; mso-themecolor: text1; mso-bidi-language: FA" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT color=#ffffff>هیچ وقت خودت را برای کسی شرح نده</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT color=#ffffff>کسی که تو را دوست داشته باشد نیازی به این کار ندارد</FONT></SPAN></SPAN></P> <P style="TEXT-ALIGN: center; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir=rtl align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; COLOR: black" lang=FA><SPAN style="FONT-SIZE: small"><FONT color=#ffffff>و کسی که تو را دوست ندارد آن را باور نخواهد کرد . . .</FONT></SPAN></SPAN></P></SPAN></SPAN> text/html 2011-02-05T13:13:35+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری وقتی کبوتری...دکتر شریعتی http://asemanearam.mihanblog.com/post/37 <P>وقتی كبوتری شروع به معاشرت با كلاغ‌ها میكند پرهایش سفید می‌ماند، ولی قلبش سیاه می‌شود... دوست‌داشتن كسی كه لایق دوست‌داشتن نیست، اسراف محبت است<FONT color=black>.</FONT> </P> <P><IMG src="http://tovadigarhich.parsiblog.com/FirendsAlbum/teshneyevasl/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2.jpg" width=436 height=549></P> text/html 2011-02-03T13:36:07+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری خدا گفت:در ملكوت من همیشه جایی برای تو هست بیا http://asemanearam.mihanblog.com/post/36 <SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><BR><SPAN style="COLOR: #993300">گنجشک کنج آشیانه اش نشسته بود.</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN style="COLOR: #993300">خدا گفت: چیزی بگو</SPAN> <SPAN style="COLOR: #993300">!</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN style="COLOR: #993300">گنجشک گفت: خسته ام</SPAN>.</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN style="COLOR: #993300">خدا</SPAN><SPAN style="COLOR: #993300"> گفت: از چه</SPAN> <SPAN style="COLOR: #993300">؟</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN style="COLOR: #993300">گنجشک گفت: تنهایی، بی همدمی. کسی تا به خاطرش بپری، بخوانی، او را داشته باشی</SPAN><SPAN style="COLOR: #993300">.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN style="COLOR: #993300">خدا</SPAN><SPAN style="COLOR: #993300"> گفت: مگر مرا نداری</SPAN> <SPAN style="COLOR: #993300">؟</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN style="COLOR: #993300">گنجشک گفت: گاهی چنان دور می شوی که بال های کوچکم به تو نمی رسند</SPAN> <SPAN style="COLOR: #993300">.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN style="COLOR: #993300">خدا</SPAN><SPAN style="COLOR: #993300"> گفت: آیا هرگز به ملکوتم نیامدی</SPAN> <SPAN style="COLOR: #993300">؟</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><BR><SPAN style="COLOR: #993300">گنجشک سکوت کرد. بغض&nbsp; به دیواره های نازک گلویش فشار آورده بود</SPAN><SPAN style="COLOR: #993300">.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN style="COLOR: #993300">خدا</SPAN><SPAN style="COLOR: #993300"> گفت: آیا همیشه در قلبت نبوده ام ؟! چنان از غیر پُرش کردی که جایی برایم نمانده</SPAN><SPAN style="COLOR: #993300">.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN style="COLOR: #993300">چنان کوچک که دیگر توان پذیرشم را نداری . هرگز تنهایت گذاشتم</SPAN> <SPAN style="COLOR: #993300">؟</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN style="COLOR: #993300">گنجشک سر به زیر انداخت . دانه های اشک ، چشم های کوچکش را پر کرده بود</SPAN> <SPAN style="COLOR: #993300">.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><STRONG><SPAN style="COLOR: #ff0000">خدا</SPAN><SPAN style="COLOR: #ff0000"> گفت : اما در ملکوت من همیشه جایی برای تو هست ، بیا</SPAN> <SPAN style="COLOR: #ff0000">!</SPAN></STRONG></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN style="COLOR: #993300">گنجشک سر بلند کرد . دشت های آن سو تا بی نهایت سبز بود</SPAN> <SPAN style="COLOR: #993300">.</SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366"><SPAN style="COLOR: #993300">گنجشک به سمت بی نهایت پر گشود</SPAN> </SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN style="COLOR: #993300"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: tahoma" xml:lang="fa"><SPAN style="COLOR: #ff3366">منبع *nourazar.persianblog.ir*</SPAN></SPAN></SPAN></P> <P dir=rtl style="TEXT-ALIGN: right"></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><IMG style="WIDTH: 460px; HEIGHT: 378px" height=378 src="http://upload.iranblog.com/1/1208607862.jpg" width=424></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN><A href="http://nourazar.persianblog.ir/1387/9/"></A></P> text/html 2011-01-30T08:25:46+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری مسلمان كیست.... http://asemanearam.mihanblog.com/post/35 <SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 13px; LINE-HEIGHT: 26px; webkit-border-horizontal-spacing: 10px; webkit-border-vertical-spacing: 10px"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 13px; LINE-HEIGHT: 26px; webkit-border-horizontal-spacing: 10px; webkit-border-vertical-spacing: 10px"><FONT color=#000000 size=2><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 13px; LINE-HEIGHT: 26px; webkit-border-horizontal-spacing: 10px; webkit-border-vertical-spacing: 10px"> <P><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 13px; LINE-HEIGHT: 26px; webkit-border-horizontal-spacing: 10px; webkit-border-vertical-spacing: 10px"><FONT color=#ffffff size=2>واعظی پرسید از فرزند خویش<BR>هیچ می دانی مسلمانی به چیست؟<BR><BR>صدق و بی آزاری و خدمت به خلق<BR>هم عبادت، هم کلید زندگیست<BR><BR>گفت زین معیار اندر شهرما<BR>یک مسلمان هست آن هم ارمنیست</FONT></SPAN></P> <P><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: 13px; LINE-HEIGHT: 26px; webkit-border-horizontal-spacing: 10px; webkit-border-vertical-spacing: 10px"><IMG height=395 src="http://farafan.persiangig.com/hijab.jpg" width=598></SPAN></P></SPAN></FONT></SPAN></SPAN> text/html 2011-01-30T08:23:02+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری شریعتی ...آنها فقط http://asemanearam.mihanblog.com/post/34 <DIV class=postbody><SPAN class=Apple-style-span style="LINE-HEIGHT: 14px"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-FAMILY: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: small"> <DIV class=postbody><FONT size=2><SPAN class=Apple-style-span style="LINE-HEIGHT: 14px"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-FAMILY: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: small">آنها فقط از <FONT color=#ff0000>«فهمیدن»</FONT> تو می‌ترسند.&nbsp;</SPAN></SPAN></SPAN> </FONT> <P></P> <P><SPAN class=Apple-style-span style="LINE-HEIGHT: 14px"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-FAMILY: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>از <FONT color=#33ff33>«تن»</FONT> تو- هر چقدر هم که قوی باشد- ترسی ندارند.</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN class=Apple-style-span style="LINE-HEIGHT: 14px"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-FAMILY: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>&nbsp;از گاو که گنده‌تر نمی‌شوی، میدوشندت!&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN class=Apple-style-span style="LINE-HEIGHT: 14px"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-FAMILY: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>از خر که قوی‌تر نمی‌شوی، بارت می‌کنند!&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN class=Apple-style-span style="LINE-HEIGHT: 14px"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-FAMILY: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>از اسب که دونده‌تر نمی‌شوی، سوارت می‌شوند!،&nbsp;</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P> <P><SPAN class=Apple-style-span style="LINE-HEIGHT: 14px"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-FAMILY: tahoma, verdana, arial, helvetica, sans-serif"><SPAN class=Apple-style-span style="FONT-SIZE: small"><FONT size=2>اما آنها فقط از <FONT color=#ff6666>«فهمیدن»</FONT> تو می‌ترسند</FONT></SPAN></SPAN></SPAN></P></DIV></SPAN></SPAN></SPAN></DIV> text/html 2011-01-27T13:24:28+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری دیدار دوست... http://asemanearam.mihanblog.com/post/33 <P>خدا وند خود خبر دارد</P> <P>نور چشم من ز دیدار رخ زیبای تو است</P> <P>گر تو باشی چشم من خاک کف پای تو است</P> <P align=center>*مهدی شیری*</P> <P><IMG src="http://saeed623.persiangig.ir/image/monasebat/chashm.jpg"></P> text/html 2011-01-24T15:31:25+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری من ز دست دیده و...خواجوی کرمانی http://asemanearam.mihanblog.com/post/27 <TABLE> <TBODY> <TR> <TD class=b><SPAN class=beyt><FONT size=2>من ز دست دیده و دل در بلا افتاده‌ام</FONT></SPAN></TD> <TD style="WIDTH: 2em"><FONT size=2></FONT></TD> <TD class=b><SPAN class=beyt><FONT size=2>ای عزیزان چون کنم چون مبتلا افتاده‌ام</FONT></SPAN></TD></TR> <TR> <TD class=b><SPAN class=beyt><FONT size=2>هر دم از چشمم چو اشک گرم روراندن که چه</FONT></SPAN></TD> <TD style="WIDTH: 2em"><FONT size=2></FONT></TD> <TD class=b><SPAN class=beyt><FONT size=2>تا چه افتادست کز چشم شما افتاده‌ام</FONT></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> text/html 2011-01-24T14:53:33+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری یاد یار.... http://asemanearam.mihanblog.com/post/26 <P>زمستان است و <FONT color=#33ff33>یادم</FONT> یاد یار است</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دلارام <FONT color=#ff0000>دل</FONT>م آن مه نگار است</P> <P align=center>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نویسنده *مهدی شیری*</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P> <P align=right><IMG style="WIDTH: 523px; HEIGHT: 521px" src="http://mahfapme.persiangig.com/image/%D8%B2%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA....jpg" width=646 height=537></P> text/html 2011-01-24T12:51:29+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری ه.ا.سایه http://asemanearam.mihanblog.com/post/25 <P>شكفتی چون <FONT color=#ff0000>گل</FONT> و <FONT color=#ffff00>پژمردی</FONT> از من <BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <FONT color=#ff9900>خزانم</FONT> دیدی و آزردی از من <BR>به آوردی، وگرنه با چنین ناز<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اگر <FONT color=#ff0000>دل</FONT> داشتم می‌بردی از من</P> <P><IMG src="http://www.funrose.com/wp-content/uploads/2009/05/autumn-wallpaper1.jpg" width=671 height=537>&nbsp;</P> text/html 2011-01-24T12:18:46+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری درین سرای بی‌کسی کسی به در نمی‌زند...سایه http://asemanearam.mihanblog.com/post/24 <P>درین سرای بی‌کسی کسی به در نمی‌زند<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی‌زند<BR>یکی ز شب‌گرفتگان چراغ بر نمی‌کند<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کسی به کوچه سار شب در سحر نمی‌زند<BR></P> <P><IMG src="http://www.pichak.net/gallery3/albums/userpics/10001/27~0.jpg"></P> text/html 2011-01-24T11:49:05+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری این کوزه....خیام http://asemanearam.mihanblog.com/post/23 <P><FONT color=#ff0000>این کوزه چو من عاشق زاری بوده است</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000>در بند سر زلف نگاری بوده است</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000>این دست که بر گردن او می بینی</FONT></P> <P><FONT color=#ff0000>دستی است که بر گردن یاری بوده است</FONT></P> <P><IMG src="http://i10.glitter-graphics.org/pub/41/41090d7k3tp3mm6.gif"></P> text/html 2011-01-24T11:35:43+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری ای چرخ فلک!....خیام http://asemanearam.mihanblog.com/post/22 <P>ای چرخ فلک!</P> <P>&nbsp;خرابی از کینه ی توست بیـدادگـری پیـشه ی دیـرینه ی توست ای خـاک! اگر سـینه ی تــو بـشکـافـند بس گوهر قیمتی که در سینه ی توست</P> <P align=center><IMG src="http://www.poolnews.ir/files/fa/news/1388/6/7/4671_334.jpg"></P> text/html 2011-01-22T14:16:47+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری شب شرابی... http://asemanearam.mihanblog.com/post/21 <P>شب <FONT color=#ff0000>شرابی</FONT> خوردم و مستی مرا در بر گرفت&nbsp;</P> <P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;دوریت آمد به یادم هستی ام <FONT color=#ff6600>آتش</FONT> گرفت . . .<BR></P> <P><IMG src="http://net2net.persiangig.com/tanhaye-delshekaste/fire_art%2520(5).jpg" width=325 height=560></P> text/html 2011-01-22T14:05:43+01:00 asemanearam.mihanblog.com مهدی شیری مرگ.... http://asemanearam.mihanblog.com/post/20 مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم مرگ آن است که از خاطر تو با همه ی خاطره ها محو شوم